Sākums > Iepirkumi
Jaunumi
Par muzeju
Programma
Informācija
Attēlu galerija
Atbalstītāji
Rezidence
Ojārs Feldbergs
Ilgtermiņa darbības stratēģija
Iepirkumi
Jautājumi un atbildes
20.09.3600.

1. jautājums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 2014. gada19. augusta (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi), kuri cita starpā nosaka būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēka dzīvību un vidi, 1. pielikumā (Ēku iedalījums grupās) noteiktajam III grupas ēkas pēc to pielietojuma ir uzskatāmas par sarežģītākām kā II grupas ēkas. III grupas ēku būvniecības kvalitāte būtiski ietekmē cilvēka dzīvību un vidi, kā arī III grupas ēku būvniecības procesuālie un administratīvie aspekti ir sarežģītāki kā II grupas ēku būvniecībā.

Pamatojoties uz augstākminēto, pretendents lūdz Pasūtītāju papildināt Konkursa nolikuma 10.8., 10.9., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15. punktos minētās kvalifikācijas prasības ar iespēju pierādīt prasīto pieredzi veiktajiem atbilstošajiem pārbūves vai restaurācijas darbiem II vai III grupas publiskās ēkās.

 

 Atbilde uz 1. jautājumu

Pasūtītājs ir izvērtējis Pretendenta jautājumu un pieņēmis lēmumu veikt grozījumusKonkursa nolikuma 10.8., 10.9., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15. punktos. Konkursa nolikuma jaunā redakcija pievienota zemāk.

 

Microsoft word document Jaunaa_redakcija_Liiguma_pieshkirshanas_proceduras_nolikums_ID_BP2018_1_ERAF_551SAM.doc (241kb)
2. jautājums

Lai Pretendents tiktu uzskatīts par atbilstošu Pasūtītāja izvirzītajām Konkursa kvalifikācijas prasībām, Pasūtītājs Konkursa nolikuma 10.17. punktā ir noteicis, ka Pretendents nodrošina speciālistu komandu, kuras sastāvā ietilpsts peciālists Namdaris ar pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013.,2014., 2015., 2016. 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) koka detaļu izgatavošanā un/vai to restaurācijā  vismaz 2 (divos) valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļos. Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ietver restaurācijas darbu veikšanu valsts nozīmes kultūras piemineklī, Pretendents vēlas vērst Pasūtītāja uzmanību uz Būvgaldniecības izstrādājuma restauratora kvalifikāciju, proti, Būvgaldniecības izstrādājumu restaurators specializējas koka elementu atjaunošanā un restaurācijā. Pasūtītāja izvirzītā prasība attiecībā uz Namdara speciālista kvalifikāciju ir pielīdzināma Būvgaldniecības izstrādājumu restauratora kvalifikācijai un darba specifikai, kā arī Pasūtītāja Konkursa nolikuma 10.17. punktā ir pieļāvis pieredzes apliecināšanai norādīt speciālista veiktos koka detaļu restaurācijas darbus, kas atbilst Būvgaldniecības izstrādājumu restauratora specializācijai.

Ņemot vērā augstāk minēto un, lai Pasūtītājs izvairītos no riska nepamatoti ierobežot konkurenci Konkursa nolikuma kvalifikāciju noteikšanā, lūdzam papildināt konkursa nolikuma 10.17. punktu ar iespēju iesaistīt Namdari vai Būvgaldniecības izstrādājumu restauratoru ar atbilstošu pieredzi un atbilstošu kompetento institūciju izdotu meistara prakses sertifikātu.

 Atbilde uz 2. jautājumu

Iepirkumu komisija ir izvērtējusi Pretendenta uzdoto 2. jautājumu un uzskata, ka grozījumi Konkursa nolikumā nav nepieciešami. Ja Pretendents piedāvājumā norāda, ka piesaistītā speciālista - "Būvgaldniecības izstrādājumu restaurators"- izglītība, pieredze, kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajam -"Namdaris", tad iepirkuma komisija atzīs par atbilstošu arī speciālistu - "Būvgaldniecības izstrādājumu restaurators".

Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības piesaistīt speciālistu ar kvalifikāciju, kas atbilst vai ir līdzvērtīga nolikuma 10.17. punktā izvirzītajām prasībām speciālistam, iesniedzot pieredzes aprakstu, kompetento institūciju izdotus sertifikātus, kas apliecina piesaistītā speciālista kvalifikāciju pasūtītāja vajadzībām. Iepirkuma komisija izvērtēs Pretendentu iesniegtos dokumentus pēc būtības.

 

3. jautājums

Tāmē 2.1. ailu aizpildījumu pozīcijā 7.37. minēts „velux tipa logi 780x1420 izgatavošana un montāža; ieskaitot aprīkojumu logu automātiskai atvēršanai – 2 kpl.”, bet Jumta plānā AR1-04 ir uzrādīti 4 gab. Jumta logi. Lūdzam precizēt logu skaitu.

 

Atbilde uz 3. jautājumu

Šajā gadījuma jāvadās pēc informācijas tāmē -  2.1. (.)7.37. “Velux” tipa logu skaits - 2 gab.

 

4. jautājums

1.stāva plānā AR 1-01 telpā T130 ir jāuzstāda Jauna čuguna Jotulas tipa krāsns, T133 ir jāuzstāda Jotulas tipa kamīns, kā arī AR 1-01 un IN 1-04 norādīts, ka jāuzstāda kamīnkrāsns. Lūdzam norādīt, kurās tāmes pozīcijās ir paredzētas šo iekārtu uzstādīšanas.

 

Atbilde uz 4. jautājumu

Iekārtas nav paredzēts uzstādīt (lapa AR1-01, Jotulas tipa čuguna krāsns, kamīns un kamīnkrāsns) šī iepirkuma ietvaros.

 

5. jautājums

AR1-01 telpā T117 paredzēts demontēt esošo siltumizolāciju. Lūdzam norādīt, kurā tāmes pozīcijā ir iekļauts šis darba apjoms.

 

Atbilde uz 5. jautājumu

Pievienota Tāmē 2.1. poz.25 -  sienas apšuvuma demontāža 27m2.

 

6. jautājums

Logu specifikācijā AR 5-01 P tipa logi uzrādīti 12 gab. (12.37m2), bet tāmē 2.1. ailu aizpildījuma pozīcijā 7.1. un 7.2. minēts 9 kpl. (9.29m2). Lūdzam precizēt dara apjomus.

 

Atbilde uz 6. jautājumu.

Tāme 2.1. (.) 7.1 un 7.2. rēķināt apjomos P tipa 9 logu komplektus. Pārējie tiek saglabāti esošie.

 

7. jautājums

Logu specifikācijā AR 5-01 M tipa logi uzrādīti 8 gab. (18.94m2), bet tāmē 2.1. ailu aizpildījuma pozīcijā 7.28., 7.29., un 7.30. minēts 8 kpl. (11.79m2). Lūdzam precizēt darba apjomus.

 

Atbilde uz 7. jautājumu

 Logu tips M platība 11,79m2.

 

8. jautājums

Logu specifikācijā AR 5-01 D tipa logi apkalumi uzrādīti 11 kpl., bet tāmē 2.1. ailu aizpildījuma pozīcijā 7.32. un 7.33. minēti 8 kpl. Lūdzam precizēt darba apjomus.

 

Atbilde uz 8. jautājumu

Jārēķina 8 komplekti kā minēts darbu apjomos. Trīs tiek saglabāti esošie.

 

9. jautājums

Norādām, ka durvju apjoms (gan projekcija (m2), gan apdares laukumi (m2), gan furnitūru komplekti) specifikācijā AR6-00 un AR6-01 nesakrīt ar tāmē 2.1. uzrādīto. Lūdzam precizēt apjomus.

 

 

Atbilde uz 9. jautājumu

Visām durvīm rēķināt pēc apjomos norādītiem datiem. Pārējās nav paredzēts izgatavot.

 

10. jautājums

Vai tāmes apjomos sadaļā Fasāde AR3-01 – AR3-06 poz. Nr. 1 „Inventāro sastatņu ierīkošana un nojaukšana, iesk. Izmatošanas izmaksas” un poz. Nr. 60 „Sastatņu montāža, demontāža, noma, aizsargsiets” dotie apjomi nedublējas. Lūdzam precizēt.

 

Atbilde uz 10. jautājumu

Tāmē 2.2. Fasādes poz. Nr.60 tiek izņemta no apjomiem.

 

11. jautājums

Nolikuma 2.6. punktā norādīts, ka līguma izpildes termiņš ir 18 mēneši, bet darbu apjomos Lokālajā tāmē 1-1 Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana pozīcijās „Būvlaukuma uzturēšana” ir paredzēti 12 mēneši. Lūdzam precizēt un labot dotos darbu apjomus.

 

Atbilde uz 11. jautājumu

No 18 mēnešiem 12 mēneši paredzēti būvdarbiem, saistītiem ar ēkas konstruktīvo un fasādes atjaunošanu; 6 mēneši paredzēti iekšdarbiem un nodošanai, paredzot visu iekārtošanu ēkas iekšpusē. Līdz ar to pozīcijas 1,4,6 paredzētas 12 mēnešus. Pozīcijas 5, 7, 8, 10 labotas uz 18 mēnešiem

Microsoft Excel document Pielikums_Nr_2_Darbu_apjomi_25_04_2018.xls (712kb)

Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka iesākot būvdarbus, kopā ar ēkas Īpašnieku/Pasūtītāju būs jānodrošina visu atkārtoti izmantojamo būvelementu, iekārtu un ierīču saglabāšanas nodrošināšana (durvis, logi, apdares, grīdas, wc podi un izlietnes, gaismas ķermeņi utt.)

« Atpakaļ
Copyright © 2013 Open-Air Art Museum at Pedvale. All rights reserved.